Rettshjelpsprosjektet

Forskning viser at det er et stort udekket rettshjelpsbehov i samfunnet. En av årsakene til dette er den såkalte advokat-terskelen, personer med et juridisk problem har utfordringer med å komme i kontakt med advokater som kan bistå dem.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har satt seg som mål å bidra til å avhjelpe dette. Gjennom landsdekkende tilstedeværelse, høy grad av tilgjengelighet og lav terskel skal personer med juridiske utfordringer, enkelt kunne komme i kontakt med kvalifisert og spesialisert advokatbistand.

Vi vil tilby gi deg råd og veiledning i saker som hører inn under den statlige ordningen om fri rettshjelp, men også i andre saker som ikke er omfattet av ordningen. Ta derfor kontakt med oss om du har et juridisk spørsmål.

I tillegg til å legge til rette for at den enkelte får dekket sitt rettshjelpsbehov, ønsker vi å være en rettspolitisk stemme for å bedre ordningen for fri rettshjelp. Med en stadig økende rettsliggjøring av samfunnet, øker samtidig behovet for juridisk bistand. Andelen med personer som selv ikke har ressurser til å betale for dette vil med dagens ordning også være økende. Vi vil jobbe for at den enkeltes rettssikkerhet skal ivaretas uavhengig av personens økonomiske situasjon.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.