2.7 Omsorgsovertakelse

Fylkesnemnda kan i de mest alvorlige sakene fatte vedtak om å overta omsorgen for et barn.

Av barnevernloven § 4-12 følger det at slikt vedtak kan treffes i følgende tilfeller:

  • dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,
  • dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,
  • dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller
  • dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet

Omsorgsovertakelse er blant de mest inngripende vedtak som fylkesnemnda kan fatte.

Når vedtak om omsorgsovertagelse er fattet går omsorgen for barnet over til barneverntjenesten etter § 4-18. Fosterforeldrene eller de ansvarlige på den institusjonen barnet bor skal utøve den daglige omsorgen for barnet på vegne av barnevernstjenesten.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.